Hľadať
0 ks - 0.00€
Nákupný košík
Až do - 60%

Dodacie podmienky

Spôsob dodania tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. 1. triedou alebo kuriérskou spoločnosťou, podľa výberu kupujúceho. Dodanie tovaru bude doručené v čo najkratšom čase, spravidla do 24 hodín (pri odoslaní 1.triedou) najneskôr však do 5 pracovných dní alebo od pripísania sumy na účet predávajúceho (v prípade úhrady prostredníctvom bankového prevodu) na adresu kupujúceho. Zásielka bude obsahovať vybraný druh tovaru, faktúru (zároveň slúži ako záručný list). Cenu balného a prepravy hradí kupujúci.

Ak si to vyžaduje povaha tovaru alebo príslušná kogentná právna norma, ktorej podlieha právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúci, je predávajúci povinný dodať kupujúcemu ako súčasť takú dokumentáciu a informácie, ktoré sú nutné k prevzatiu a užívaniu tovaru. Dokumentácia bude dodaná v slovenskom jazyku.

Cena za dodanie objednaného tovaru bez ohľadu na počet objednaných kusov prostredníctvom Slovenskej pošty je 3,30 €. Cenu za dodanie tovaru je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu súčasne s úhradou kúpnej ceny za tovar. Cena za dodanie objednaného tovaru bez ohľadu na počet objednaných kusov prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD je ... €. Cenu za dodanie tovaru je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu súčasne s úhradou kúpnej ceny za tovar. Táto cena za dodanie tovaru sa netýka tovaru, za ktorý predávajúci dodanie tovaru kupujúcemu neúčtuje. Kupujúcemu sa cena za dodanie tovaru neúčtuje, ak je jeho hodnota nad 63 € s DPH.

Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy uvedenej v predchádzajúcom bode.

Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.

Predávajúci tovar pred jeho expedovaním na svoje náklady riadne zabalí a označí spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve alebo spôsobom obvyklým, ktorý odpovedá dohodnutému spôsobu dodania a užívania.

Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. V prípade ak kupujúci nebude zastihnutý doručovateľom na adrese určenia, bude mu uložené do poštovej schránky oznámenie o tom, že si môže tovar vyzdvihnúť na pošte a to po dobu 18 dní odo dňa doručenia.

Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za finančné škody t.j. náklady predávajúceho spojené s prípravou, expedíciou a doručením zásielky kupujúcemu, spôsobené neprevzatím tovaru alebo nesprávne vyplnenými osobnými údajmi. Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške 6 EUR. Kupujúci je povinný uhradiť túto sumu predávajúcemu do 10 dní odo dňa neprevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a následne behom úložnej doby (18 dní) na pošte, bude tovar odoslaný naspäť na adresu predávajúceho. V prípade ak bude kupujúci požadovať opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.