Na dodaný tovar kúpený na www.erydiasmoda.sk sa poskytuje záruka za kvalitu a to v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.

Pri reklamáciách a nárokoch vyplývajúcich z chýb tovaru sa kupujúci riadi všeobecnými záväznými predpismi, ktorým podlieha vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podľa kúpnej zmluvy.

Predávajúci zodpovedá za tovar a jeho kvalitatívne vlastnosti pri expedovaní tovaru ku kupujúcemu. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru vzniknuté pri manipulácii dopravcu s tovarom, za chyby vzniknuté mechanickým poškodením, bežným opotrebovaním v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s tovarom, skladovania alebo užívania, ani za chyby zavinené treťou osobou alebo kupujúcim.

Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie tovaru, za ktoré je zodpovedný predávajúci , je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho na adresu uvedenú v záložke KONTAKT na internetovej stránke www.erydiasmoda.sk.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom pred uzatvorením kúpnej zmluvy podrobne zoznámil a v celom rozsahu s ním súhlasí. Na tento reklamačný poriadok bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Postup pri reklamácii:

Ak ste zistili na tovare zakúpenom v internetovom obchode www.erydiasmoda.sk nejakú závadu alebo chcete tovar vymeniť/vrátiť, vyplňte nasledujúci ONLINE REKLAMAČNÝ FORMULÁR ALEBO si stiahnite formulár vo formáte .doc a postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1, Informovať o reklamácii e-mailom alebo telefonicky

2, Potrebné papiere:

- daňový doklad - faktúra /ak ide o výmenu a reklamáciu - kópia, ak ide o vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy - originál/

- záručný list /ak nie je súčasťou faktúry/

- vyplnený reklamačný formulár s popisom chyby tovaru.

3, Kupujúci zabalí tovar s potrebnými papiermi a pošle ho na adresu ERYDIAS, Študentská 2048/41, 06901 Snina. Pri zasielaní je tovar potrebné vhodne zabaliť, aby sa tovar nepoškodil.

4, Predávajúci má podľa zákona právo na vybavenie reklamácie 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Začiatok reklamačného konania je deň prijatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Počas tejto lehoty predávajúci zabezpečí v rámci záruky opravu tovaru, vymení tovar za nový tovar resp. vymení ho za iný obdobný tovar s podobnými technickými parametrami po dohode s kupujúcim. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť. V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné opraviť ani vymeniť a kupujúci žiada o odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať na účet kupujúceho hodnotu vráteného tovaru a to do 14 dní odo dňa prijatia reklamovanej/storno zásielky na sklad predávajúceho.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

Počas reklamácie sa predávajúci riadi Obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

V prípade akýchkoľvek informácií alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať počas pracovných dní Pon - Pia od 9:00 do 17:00 na telefónnom čísle 0907 990 305.

Odstrániteľné poškodenie:

Ak ide o poškodenie, ktoré sa dá odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezodplatne, riadne a včas odstránené. Predávajúci je povinný toto poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.

Ak kupujúci nemôže pre opätovné poškodenie v oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí za tovar).

Neodstrániteľné poškodenie:

Ak ide o poškodenie, ktoré bráni riadnemu užívaniu veci, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy ( podľa rozhodnutia kupujúceho).

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Vrátenie / výmena tovaru:

Kupujúci má nárok v rámci lehoty 14 dní tovar bez udania dôvodu vrátiť/vymeniť. Kupujúci má právo tovar vyskúšať obdobne ako pri klasickom nákupe v kamennom obchode, aby zistil povahu, charakteristiku a vzhľad tovaru, nie však tovar nosiť a používať, inak nie je možné tovar vrátiť. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek znehodnotenie tovaru.

Pri vrátení tovaru je potrebné vrátiť aj originál faktúru, inak nie je možné tovar vrátiť a odstúpiť od kúpnej zmluvy. Po obdržaní vráteného tovaru obdrží kupujúci potvrdenie e-mailom o vrátenom tovare s informáciou kedy a ako budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené.

Kupujúci je povinný adekvátne tovar zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu a v nepoužitom a nepoškodenom stave vrátane všetkých potrebných dokumentov zaslať na adresu obchodu. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať peniaze späť alebo nový tovar. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. V prípade straty zásielky Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou, predávajúci nenesie zodpovednosť.

Pri výmene tovaru je potrebné zaslať aj kópiu daňového dokladu - faktúru, inak nie je možné tovar vymeniť. Použitý tovar nie je možné vymeniť.

Pri vrátení/výmene tovaru sa predávajúci riadi podľa ustanovení Obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

Nárok na uplatnenie záruky kupujúcim u predávajúceho zaniká ak:

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie:

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje iba na chyby, uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát a za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.